!bool(false) !
Advanced search
Artist
2024 0-9 z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

Camerata Trajectina & Egidius Kwartet - Het Antwerps Liedboek 1544 (2CD) '2004

Het Antwerps Liedboek 1544 (2CD)
ArtistCamerata Trajectina & Egidius Kwartet Related artists
Album name Het Antwerps Liedboek 1544 (2CD)
Release type
Date 2004
GenreClassical
Play time 02:12:07
Format / BitrateFLAC Stereo 647 Kbps / 44.1 kHz
MP3 320 Kbps
Media CD
Size 771.98 Mb
Price$6.95
Add to cart

Play List

 
  • Quality
  • CD 16-bit | 44,1 kHz
CD 16-bit | 44,1 kHz
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Aenmerct doch mijn geclach • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Adieu schoon bloemken, reyn akeleye • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Bistu een crijgher of bistu een boer? • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Den dach en wil niet verborghen zijn • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - De lustelijcke mey • Clemens non Papa
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Den lustelijcken mey is nu in den tijt • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Den winter is een onweert gast • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Eylaes, ic arm allendich wijf • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Een ridder ende een meysken jonck • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Hoe coemt dat bi, scoon lief, laet mi dat weten • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het was een aerdt-, een aerdich medecijn • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het is goet vrede in alle Duytsce landen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het soude een fier Margrietelijn • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het viel eens hemels douwe • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het voer een visscher visschen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Het is gheleden jaer ende dach • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Hout al aen, laet ons vrolic springen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Ic stont op hoogen bergen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - In mijnen sin hadde ick vercoren • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - In mijnen sin • Alexander Agricola
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Ic hadde een gestadich minneken • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Lof toeverlaet Maria, sonder sneven • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Met luste willen wi singhen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Mijn here van Mallegem die quam gereden • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - O radt van Avontueren • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - O Venus' bant • Alexander Agricola
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - O Venus' bandt, o vierich brant • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - O Venus' bant • Alexander Agricola
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Och Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Om een die liefste, die ic beminne • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Rijck God, hoe mach dat wesen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Rijc God, wie sal ic clagen • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Tandernaken op den Rijn • Anonymous
Camerata Trajectina + Egidius Kwartet - Wie wilt hooren een goet nieu liet, Wat te Haerlem • Anonymous

Archive content

Related artists

Start radio

Camerata Trajectina & Egidius Kwartet


Compilation